Huishoudelijk reglement

Disclaimer:

Het hier geplaatste huishoudelijk reglement is onder voorbehoud van type, stijl en vormfouten. Het rechtsgeldige huishoudelijk reglement bevindt zich onder beheer van het secretariaat en wordt op verzoek graag toegezonden.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de vereniging: "Vereniging van Eigenaren van Chaletpark PRIMO"

Het navolgende is de eigenaar/gebruiker en/of diens huisgenoten en/of bezoekers niet toegestaan:

 1. Het houden van een vuilnisbelt in het park en het begraven van vuilnis en
  dergelijke in het park.

 2. De aangelegde wegen naar de openbare weg anders te gebruiken dan om te
  komen van en te gaan naar de kavel.

 3. Het beschadigen van de hekken, wegen, beplantingen enzovoorts, welke zijn
  aangebracht op het Chaletpark waarvan de kavel deel uitmaakt.

 4. Het afvoeren van stoffen of artikelen waarvan de werking van de rioolinstallatie
  wordt belemmerd.

 5. Het stoken van open vuren.

 6. Auto's in het Chaletpark te wassen c.q. te repareren.

 7. Op het park handel te drijven, dan wel drukwerk te verspreiden zonder
  toestemming van de vereniging van eigenaars.

 8. Het verspreiden of aanplakken van affiches c.q. stembiljetten op of om het
  Chaletpark

 9. Geluidsoverlast te veroorzaken. Van 22.00 uur tot 7.00 uur dient in ieder geval
  stilte in acht genomen te worden.

 10. Om in/op/uit de kavel een beroep uit te oefenen of te faciliteren waarbij
  klantenbezoek aan de kavel nodig is. Besluitvorming in deze wordt door het
  bestuur gedaan.

 11. Gebruiken van mandelige terreinen voor priveĢ gebruik zonder uitdrukkelijke
  toestemming van het bestuur

In acht dient te worden genomen

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van
  eigendommen van de kaveleigenaren en van hun bezoekers.

 2. Voorgenomen werkzaamheden t.b.v. bouw, verbouw of herbouw dienen te worden
  gemeld aan de vereniging van eigenaars, de eventueel nodige vergunningen van overheidswege moeten door de eigenaar/gebruiker zelf worden aangevraagd. De materiaalkeuze voor de buitenzijde van de chalets moet hout/red ceder zijn, of een daarop sterk gelijkende houtsoort en uitsluitend transparant gelakt in de kleur gelijkend op transparant gelakt red cedar.

 3. Elektriciteit- en gasvoorzieningen dienen te voldoen aan de daaraan in de normbladen (NEN)
  gestelde eisen.

 4. Honden en katten dienen te zijn aangelijnd en moeten buiten het recreatiepark worden
  uitgelaten.

 5. De maximum snelheid op het terrein is 20 kilometer per uur.

 6. Elektriciteitskasten mogen/kunnen uitsluitend door het bestuur van de vereniging
  van eigenaars geopend worden.

 7. De container is uitsluitend bestemd voor huisvuil. Indien deze vol is, kan huisvuil
  op de dag van inzameling, mits goed verpakt in vuilniszakken, naast de container geplaatst worden.

 8. Onverminderd het bepaalde in dit reglement is een ieder die zich in het Chaletpark bevindt
  verplicht zich to houden aan de verordeningen zoals door de gemeente en/of de Statuten van de Vereniging zijn of worden vastgesteld.

 9. Dit reglement geldt voor ieder lid van do vereniging van eigenaars, welk lid er tevens voor moet instaan dat personen behorend tot zijn gezin als ook personen die uit andere hoofde rechtens gebruik maken van do kavel, alsmede gasten van het lid, zich eveneens aan dit reglement zullen houden.